تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Vitaly Panin
Label: Miscenda
Catalog: MI049
Released: 11.01.2016
Type: Album
Style: Electronic, Downtempo, Trip-hop
Size: 166 MB

Tracklist:

1. Vitaly Panin - After (Original Mix) [03:45]
2. Vitaly Panin - Blizzard (Original Mix) [05:27]
3. Vitaly Panin - Goodbye, Summer (Original Mix) [05:42]
4. Vitaly Panin - Martian (Original Mix) [06:33]
5. Vitaly Panin - Meeting (Original Mix) [02:40]
6. Vitaly Panin - Open Sky (Original Mix) [05:12]
7. Vitaly Panin - Paradise for Two (Original Mix) [08:26]
8. Vitaly Panin - Rain (Original Mix) [03:15]
9. Vitaly Panin - The Breath of an Angel (Original Mix) [06:11]
10. Vitaly Panin - The North Wind (Original Mix) [04:30]
11. Vitaly Panin - The Pattern of Life (Original Mix) [05:58]
12. Vitaly Panin - To Achieve Dreams (Original Mix) [07:17]
13. Vitaly Panin - Winter's Tale (Original Mix) [07:36]



تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.