تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Jaja
Label: Cyan
Catalog: CYAN 055
Released: 01.01.2016
Type: Album
Style: Electronic, Ambient
Size: 108 MB

PLAYLIST:

01. NGC 197 01:00
02. NGC 201 03:15
03. NGC 247 03:11
04. NGC 428 03:01
05. Messier 77 04:00
06. NGC 45 02:33
07. NGC 720 02:55
08. Tau Ceti 11:05
09. Omicron Ceti 10:12
10. IC 1613 05:30

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.