تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Tenishia
Label: Rnm Bundles
Catalog: RNM111
Released: 18.12.2015
Type: Compilation
Style: Electronic, Chillout, Trance
Size: 252 MB

01. Tenishia - Sinfonia (Chill Out Mix) (2:13)
02. Tenishia & Jonathan Mendelsohn - A New Dream (Chill Out Mix) (5:03)
03. Tenishia & Sue McLaren - Strong (Chill Out Mix) (4:01)
04. Tenishia & Ana Criado - Ever True (Chill Out Mix) (4:46)
05. Tenishia & Cathy Burton - Take Me With You (Chill Out Mix) (3:13)
06. Tenishia & Maria Nayler - Lifetime When Right (Chill Out Mix) (4:45)
07. Tenishia - Sweet Sorrow (Chill Out Mix) (4:40)
08. Susana & Tenishia - Never Let You Down (Chill Out Mix) (3:54)
09. Tenishia & Bart Voncken - Another Heart (Chill Out Mix) (4:07)
10. Tenishia - What We've Become (Chill Out Mix) (3:36)
11. Tenishia - Frozen Roads (Continuous DJ Mix) (37:44)
12. Tenishia & Sue McLaren - Strong (6:45)
13. Tenishia & Ana Criado - Ever True (7:24)
14. Tenishia & Maria Nayler - Lifetime When Right (7:13)
15. Susana & Tenishia - Never Let You Down (6:10)
16. Tenishia & Bart Voncken - Another Heart (4:07)[IFOLDER]http://rusfolder.com/44657676[/IFOLDER]
تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.