تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Tempo Giusto
Label: Lange
Catalog: LANGEDC 032B
Released: 28.12.2015
Type: Compilation
Style: Electronic, Trance
Size: 137 + 148 MB

Tracklist:

01. Lange Ft Tom Tyler - On Your Side (Radio Mix) 04:40
02. Alex O'Rion - Goddess (Radio Mix) 03:29
03. Stephen Kirkwood - Puma (Radio Mix) 04:00
04. Stephen Kirkwood - Jackhammer (Radio Mix) 04:32
05. Tempo Giusto - Spatter Analysis (Radio Mix) 03:51
06. Dan Dobson - Chiral (Radio Mix) 03:40
07. Johnny Yono - Embrace The Fear (Radio Mix) 03:59
08. Tempo Giusto - Dynamo (Radio Mix) 04:07
09. Noah Neiman - Arcade Romance (Radio Mix) 04:12
10. Lange - Formula None (Alex Di Stefano Remix) 07:50
11. Tempo Giusto - Angry Dwarf (Radio Mix) 03:37
12. Somna - Hijackers (Radio Mix) 03:49
13. Monoverse - Gargantua (Radio Mix) 03:40
14. Tempo Giusto - Benzin (Original Mix) 05:28
15. Alex Daf - Limitless (Radio Mix) 03:55
16. Tempo Giusto - Lange Recordings: Best Of 2015 (Continuous Mix) 01:00:14

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Mix:
تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.Unmix:
تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.