تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Atlantis Ocean
Label: Majestic Family
Catalog: MFR116
Released: 16.02.2015
Type: Album
Style: Electronic, Breaks, Chillout, Progressive, Trance
Size: 174 MB

01. Abaddon (9:02)
02. Atlas (6:04)
03. Antares (5:53)
04. iO (6:49)
05. Pulsar (7:51)
06. Cosmos (7:17)
07. Quasar (8:13)
08. Libra (7:07)
09. Serpens (8:16)
10. Starship Atlantis (3:39)
11. Voyager (5:10)تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.