تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

Artist: Ludovico Einaudi
Label: Decca
Released: 16.10.2015
Type: Album
Style: Classical, Electronic, Modern
Bitrate: 320 kbps
Total Size: 176 MB

1. Ludovico Einaudi & Daniel Hope – Petricor (6:34)
2. Ludovico Einaudi & Amsterdam Sinfonietta – Night (5:30)
3. Ludovico Einaudi – Drop (5:00)
4. Ludovico Einaudi & Amsterdam Sinfonietta – Four Dimensions (4:42)
5. Ludovico Einaudi & Amsterdam Sinfonietta – Elements (6:05)
6. Ludovico Einaudi & Amsterdam Sinfonietta – Whirling Winds (5:58)
7. Ludovico Einaudi – Twice (5:21)
8. Ludovico Einaudi – ABC (3:05)
9. Ludovico Einaudi – Numbers (4:35)
10. Ludovico Einaudi – Mountain (6:13)
11. Ludovico Einaudi & Amsterdam Sinfonietta – Logos (6:23)
12. Ludovico Einaudi – Song for Gavin (3:18)
13. Ludovico Einaudi – Drop Variation (Bonus Track) (3:48)
14. Ludovico Einaudi – Elements Variation (Bonus Track) (3:39)
15. Ludovico Einaudi – Twice Variation (Bonus Track) (5:25)

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.